Gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản nhận chưa xem

Số văn bản: Loại văn bản:
Trích yếu:

Đơn vị gửi:

STT
Trích yếu
Ngày gửi
Trạng thái
Xem