Quản trị văn bản

Loại văn bản

Tên loại văn bản:
Ký hiệu:

STT
Tên loại văn bản
Ký hiệu
Sửa
Xóa
1Công vănCVXóa
2Thông báoTBXóa
3Báo cáo.Xóa
4Quyết định.Xóa
5Kế hoạch.Xóa
6Nghị quyết.Xóa
7Chỉ thịCTXóa
8Thư mờiTMXóa