Tin Bậc Tiểu học
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức lớp học chính trị cho tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp tiểu học và mầm non

     Thực hiện kế hoạch liên tịch số 08-KHLT/TG-PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương.

     Ngày 14 tháng 10 năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức lớp học quán triệt các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Bà Trần Thị Mỹ Linh – Ủy viên Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo lớp học Nghị quyết

     Mục đích của lớp học chính trị lần này nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long cấp tiểu học và mầm non nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản các các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Đồng thời giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu trong quản lý, giảng dạy và học tập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Thành ủy viên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPVL báo cáo lớp học Nghị quyết

     Lớp học quán triệt Nghị quyết (lớp thứ hai) có 412 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học và mầm non tham gia. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tiếp thu bốn Nghị quyết, hai Chỉ thị, hai Kết luận:

     - Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư, khóa XII về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới".

     - Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ban Bí thư, khóa XII về "Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ".

     - Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

     - Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

     - Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về "đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030" và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW của Tỉnh ủy.

     - Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược Quốc phòng Việt Nam"; chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Thành ủy Vĩnh Long.

     - Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng".

     - Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về "Chiến lược An ninh mạng quốc gia".

   

CBQL, GV các trường tiểu học và mầm non tích cực tham gia học chính trị

     Kết thúc lớp học quán triệt Nghị quyết, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long yêu cầu tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cần quán triệt sâu sắc tất cả các nội dung đã học tập và liên hệ với từng vị trí việc làm được phân công thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị mà đề ra những biện pháp khả thi thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả./.

Tin, ảnh: Thanh Long.    

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 14
Tất cả: 18741704