Tin Bậc Tiểu học
Các trường tiểu học tổ chức tốt kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

     Thực hiện tốt kế hoạch số 708/PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018 - 2019. Tất cả các trường tiểu học (16 trường) đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá học sinh cuối học kì 1 đảm bảo theo các quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được hợp nhất bởi văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 (sau đây gọi tắt là VBHN03).

Học sinh đang tập trung làm bài kiểm tra cuối học kì 1

     Việc kiểm tra, đánh giá là vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh; đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học. Qua đó, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phát hiện những học sinh cần bồi dưỡng thêm ở học kì 2.

Học sinh đang tập trung làm bài kiểm tra cuối học kì 1

     Tất cả bài kiểm tra của học sinh được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, chấm điểm cuối cùng theo thang điểm 10 (mười), không chấm điểm 0 (không) và điểm thập phân, đồng thời trả lại bài kiểm tra cho học sinh. Giáo viên không được tùy tiện nâng điểm, hạ điểm khi chấm bài làm của học sinh. Phần hướng dẫn chấm phải cụ thể, rõ ràng và có đáp án chính xác. Sau khi có kết quả bài kiểm tra đánh giá định kì các môn học, các trường tiến hành họp phụ huynh học sinh để thông báo kết quả kiểm tra cuối học kì 1./.

Tin, ảnh: Thanh Long  

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 18855333