Tin Bậc Tiểu học
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long thực hiện kiểm tra hành chính đối với trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, Phường 4, năm học 2018 – 2019

    Thực hiện kế hoạch số 842/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018 – 2019. Ngày 16 tháng 01 năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long thành lập Đoàn kiểm tra hành chính đối với trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, Phường 4.

          Thầy Ngô Thanh Sơn – Trưởng phòng GD&ĐT TPVL

Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại trường tiểu học Trần Đại Nghĩa

   Đoàn kiểm tra hành chính của Phòng Giáo dục và Đào tạo đến làm việc với trường ở bốn nội dung kiểm tra: quy mô, tổ chức và công tác quản lý hành chính; thực hiện các quy định về chuyên môn; thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công tác quản lý khác, công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý dạy thêm, học thêm, thi đua - khen thưởng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Các thành viên trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tiếp Đoàn kiểm tra

   Công tác kiểm tra hàng năm được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm và luôn xem đây là một những nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo mong muốn quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác kiểm tra trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng theo vị trí việc làm, chất lượng đáp ứng nhiệm vụ được giao,….

    Qua công tác kiểm tra ở các đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo muốn phát hiện kịp thời những nội dung chưa làm tốt nhằm hỗ trợ các đơn vị khắc phục kịp thời; qua đó cũng tìm ra những vấn đề làm tốt ở cơ sở để phát huy và nhân điển hình cho cả thành phố, đồng thời cũng giúp cho đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm học này và những năm học tiếp theo./.

Tin, ảnh:  Thanh Long      

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 9
Tất cả: 18974007