Tin Bậc Tiểu học
Ngành GD&ĐT TPVL tổ chức triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết lớp chính trị hè cho tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp tiểu học

     Nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long cấp tiểu học nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Đồng thời giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu trong quản lý, giảng dạy và học tập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

     Ngày 06, 07 tháng 8 năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức lớp học quán triệt Nghị quyết lớp chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Ông Ngô Thanh Sơn – Thành ủy viên Trưởng phòng GD&ĐT báo cáo lớp học Nghị quyết

     Lớp học quán triệt Nghị quyết (lớp thứ nhất) có 385 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học tham gia. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tiếp thu bốn Nghị quyết, một Chỉ thị, một Quy định, tình hình thời sự và kế hoạch năm học 2018 – 2019 của ngành giáo dục:

     - Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

     - Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".

     - Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

     - Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh Ủy về "Thực hiện các giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020".

     - Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới".

     - Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về "Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên".

     - Tình hình thời sự.

     - Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long.

Ông Lưu Văn Hồng - Phó Giám đốc TTBDCT TPVL báo cáo Nghị quyết

CBQL, GV các trường tiểu học tham gia học lớp chính trị hè

     Kết thúc lớp học quán triệt Nghị quyết, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long yêu cầu tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên viết bài thu hoạch với nội dung: Anh (chị) hãy nêu những nội dung mà anh (chị) tâm đắc nhất trong các nghị quyết Hội nghị trung ương 7, khóa XII. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; đề xuất, kiến nghị những biện pháp để thực hiện Nghị quyết hiệu quả./.

Tin, ảnh: Thanh Long

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Thông báo

Văn bản mới

Liên kết website

Ảnh liên kết

Trường học kết nối ViolympicSMAS Bộ giáo dục và đào tạo  Tài nguyên trực tuyến  

Thông tin truy cập

Đang xem: 12
Tất cả: 18855279